LATEX

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Martin Dvořák

Kombinátory parserů

Katedra teoretické informatiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Hric

Studijní program: Informatika

Děkuji vedoucímu diplomové práce RNDr. Janu Hricovi za trpělivost, cenné rady, připomínky a náměty, které mi pomohly při jejím vypracování.

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním diplomové práce.

V Praze, dne 20. 8. 2000 Martin Dvořák
dvorka 2013-12-31